ஜெயகிருஷ்ணா சாரீஸ் வழங்கும் நேரடி விற்பனை மூலம் வருமான வாய்ப்பு .., 1. xU ID ரூ – 2000/- த்திற்கு (இரண்டாயிரம் மதிப்புள்ள) சேலை வழங்கப்படும் 2. உங்கள் மூலம் வரும் ID -க்கு கீழ் கண்ட முறையில் உங்களுக்கு வருமான வாய்ப்பு வழங்கப்படும்,

LEVELS உங்களுக்கு கிடைக்க கூடிய தொகை
1 300
2 100
3 50
4 30
5 20
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10

மேலும் விவரங்களுக்கு செல் : 917010682781

Shopping Cart