பட்டு சாம்ராஜ்யம்

ஆடம்பரமான பட்டுத் நூல்களில் நெய்யப்பட்ட அற்புதமான வண்ணங்கள் கொண்ட, பட்டு சேலைகள். திருமணங்கள் மற்றும் முறையான சந்தர்ப்பங்களில் கலந்து கொள்வதற்கான சரியான தேர்வு .

Welcome to our store

New launches everyday, style that promise to capture your heart

Featured Products

If beauty was a garment it would be a silk saree

These sarees are not only traditional attire, but they also exude elegance and sophistication. Made from pure silk, they drape beautifully on the body and can be styled in various ways. Silk sarees have been a part of Indian culture for centuries and are known for their luxurious feel and durability.

Different collections of sarees

Copper Silk Saree

Real or pure zari is made from pure silver which is wound on a base yarn of silk and then electroplated with pure gold. Half fine zari consists of wrapping a silk yarn with copper wire that is electroplated with silver.

Synthetic Saree

Artificial silk or art silk is a synthetic material that resembles pure silk. Just like pure silk sarees, art silk sarees are airy, super light and really comfortable which makes them an ideal choice during the hot months of summer.

Banarasi silk saree

A Banarasi sari is a sari made in Varanasi, an ancient city which is also called Benares (Banaras). The saris are among the finest saris in India and are known for their gold and silver brocade or zari, fine silk and opulent embroidery.

Gracefull Silk Sarees

Looks stunning in our new collections of designer sarees

100% Pure Silk

Perfect place for choice

Good Quality Product

Shopping Cart